REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem bytomska12.pl alias www.bytomska12.pl.

Sprzedającym jest

- spółka Przedsiębiorstwo Handlowe Ciszewski Spółka Cywilna Ciszewska Małgorzata Ciszewski Rafał z siedzibą w 41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod numerem NIP: 222-06-55-968, Regon: 273701455 ;

- firma Ciszewski Michał z siedzibą 41-400 Mysłowice, ul Bytomska 12, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod numerem NIP: 6322006307, Regon: 366321769

- firma Ciszewska Barbara z siedzibą 43-600 Jaworzno, ul Sienkiewicza 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod numerem NIP: 6431755456, Regon: 381050221

zwanych także zamiennie „Usługodawcą” lub "Sklepem".

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać w prowadzonych sklepach stacjonarnych:

salon "Odzież Damska i Obuwie" znajdujący się w Domu Towarowym "Oskar" 41-400 Mysłowice ul. Bytomska 12  (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 17:30 i w sobotę 9:00 – 13:30,
pod  numerem telefonu stacjonarnego +48 32 223-41-06 wewnętrzny 10 – standardowy koszt połączenia wg taryfy operatora z usług którego korzysta konsument,
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: salon@bytomska12.pl,

salon "Moda Męska" znajdujący się w:

1) Domu Towarowym "Oskar" 41-400 Mysłowice ul. Bytomska 12 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 17:30 i w sobotę 9:00 – 13:30,
pod  numerem telefonu stacjonarnego +48 32 223-41-06 wewnętrzny 11 – standardowy koszt połączenia wg taryfy operatora z usług którego korzysta konsument,
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: moda-meska@bytomska12.pl

2) Domu Towarowym "Anna" 43-600 Jaworzno ul. Sienkiewicza 1 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 17:00 i w sobotę 9:00 – 13:00,
pod  numerem telefonu stacjonarnego +48 32 615-11-01 wewnętrzny 12 – standardowy koszt połączenia wg taryfy operatora z usług którego korzysta konsument,
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: meski-jaworzno@bytomska12.pl

albo przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu po naciśnięciu przycisku "Kontakt z nami".

§1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Przedmiot Świadczenia, Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem bytomska12.pl alias www.bytomska12.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkujące koniecznością uiszczenia zapłaty za zamówiony Towar lub Usługę wraz z kosztami transportu.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem bytomska12.pl lub www.bytomska12.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zakupiony Towar bez wad.

4.1. Sklep odpowiada za wady Towaru i Usługi dodatkowej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 Kodeksu Cywilnego.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej

5.2. zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie oraz drogą mailową.

2.1. W przypadku zamówienia telefonicznego klient otrzyma e-mail z listą zamówionych towarów i ich właściwościami, adresem na który zamówienie zostanie dostarczone, ewentualnymi kosztami transportu oraz sposobem zapłaty i informacją, że zamówienie rodzi obowiązek zapłaty. Aby zamówienie było skuteczne Klient w zwrotnym e-mailu powinien potwierdzić prawidłowość informacji zawartych w zamówieniu przez wpisanie w temacie lub treści e-maila zwrotnego "Potwierdzam niniejsze zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową i e-mailem można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, zamówienia telefoniczne przyjmowane są w godzinach pracy sklepów stacjonarnych.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4.1. Informacje o Przedmiocie Świadczenia i jego głównych cechach podane są na stronie internetowej przedmiotu świadczenia (towaru) i klient może się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

4.2. Spełnienie świadczenia odbywa się jednorazowo przez przedsiębiorcę który wydaje przedmiot świadczenia klientowi w przypadku odbioru osobistego albo przez osoby trzecie (przewoźnika) któremu przedmiot świadczenia jest wydawany w przypadku wysyłki. Terminy spełnienia świadczenia realizowanego przez przewoźnika określa tabela w odnośniku  "Transport ceny i info".

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.1. Sklep internetowy kontaktuje się z klientem poprzez pocztę elektroniczną e-mail lub telefonicznie.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§4. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. We wszystkich przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepach stacjonarnych Sprzedającego, w godzinach ich pracy.

2.1. Sklep zezwala na skorzystanie przez Kupującego z własnego przewoźnika, pod warunkiem uprzedniego uregulowania płatności, wskazania bezpłatnej opcji dostawy oznaczonej "Odbiór Osobisty" i poinformowaniu o tym sklepu. W tym przypadku sklep zwrotnie informuje e-mailem Kupującego o otrzymaniu płatności co jest jednoznaczne z gotowością do wydania przesyłki przewoźnikowi zamówionemu przez Kupującego.

3. Towar wysyłany jest bezzwłocznie w dni robocze i dostarczany przez przewoźnika zgodnie z terminem podanym w odnośniku "Transport ceny i info", jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”, płatności przez Paybynet lub Paypal. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego w "Transport ceny i info" należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Transport Ceny i info”.

5. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 599 zł  i  są zależne od gabarytu przesyłki i kraju dostawy.

6. W przypadku niektórych Towarów dostępna jest opcja Transport Gratis lub Przesyłka Gratis, co oznacza, że klient nie ponosi kosztów dostawy.

§5. Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu, który klient może pobrać w formie pliku pdf ze strony internetowej sklepu w historii swoich zamówień.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

2.1. gotówką lub kartą płatniczą w kasie sklepu stacjonarnego w momencie odbioru towaru ale nie później, niż 7 dni od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

2.2. za pobraniem (płacisz kurierowi, listonoszowi, na poczcie lub w paczkomacie przy odbiorze towaru) w momencie odbioru towaru od firmy dostarczającej towar,

2.3. przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paybynet w terminie 30 minut od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

2.4. przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności Paypal w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

2.5. przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na konto bankowe sklepu w terminie 7 dni od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

2.6. wpłatą na Poczcie lub w Banku na konto bankowe sklepu w terminie 7 dni od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

2.7. płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Zamówienia z punktów 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 nie opłacone w w/wym terminach zostaną anulowane.

4. Opis i sposób użycia dostępnych opcji płatności znajduje się w odnośniku "Płatności".

§6. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy przy odbiorze osobistym lub odebrania rzeczy od przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

1.1. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

1.2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. Dodatkowy opis i procedura zwrotu znajduje się w stopce strony w odnośniku "Zwroty"

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu lub poprzez wypełnienia formularza na stronie internetowej sklepu albo w formie papierowej dołączone do przesyłki ze zwracanym towarem.

2.1. Jedyną formą odstąpienia od umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności nie uznaje się za odstąpienie od umowy nie odebranie przesyłki zakupionej w opcji za pobraniem.

2.2.Pomocniczy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu.  Pomocniczy Formularz zwrotu do wydruku lub edycji zapisany w formacie Open Office (odt), Microsoft Office (doc) lub w Portable Document Format (pdf) możesz pobrać z linków::  pobierz-odt, pobierz-doc, pobierz-pdf

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.1. Sklep nie później niż w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.2. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W szczególnym przypadku dotyczy to płatności za pobraniem, gdzie koszty wysyłki nie są zwracane.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy tj Dom Towarowy OSKAR w 41-400 Mysłowice ul. Bytomska 12.

4.1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4.2. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument.

4.3. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

5. Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

5.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

5.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpo-częło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7. Reklamacje – rękojmia i gwarancja

1. Usługodawca dostarcza towar bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli towar i/lub usługa dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną. W celu uproszczenia procedury reklamacyjnej, klient przed złożeniem reklamacji może skontaktować się ze sklepem stacjonarnym lub wysłać e-mailem zawiadomienie o zamiarze reklamacji, w celu ustalenia jak najszybszego przebiegu rozpatrzenia reklamacji.

1.1. Szczegółowe procedury reklamacyjne dostępne w odnośniku Reklamacje w stopce strony sklepu.

1.2 Reklamacje towarów i usług dodatkowych rozpatrywane są m.in.na podstawie przepisów:
- Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. Poz. 827) i Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku
- Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn.zm.) i Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

1.3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze jest ono nieważne i zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

1.4. Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nieposiadający dla kupującego charakteru zawodowego, korzystają z tych samych uprawnień co Konsumenci.

2. Niektóre towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2.1 Usługodawca nie jest gwarantem oferowanych towarów.

2.2 Czas gwarancji towaru posiadającego gwarancję widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dostępnej dla klienta w linku podanym na stronie Towaru.

2.3 Część towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2.4 Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

3. Reklamacje należy składać na jeden z adresów Usługodawcy wymienionych na wstępie Regulaminu.

4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy lub miejsca wskazanego przez Usługodawcę: reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Wzory zgłoszenia reklamacyjnego zapisane w formatach Open Office (odt), Microsoft Office (doc) lub Portable Document Format (pdf) dostępne są pod linkami: pobierz-odt, pobierz-docpobierz-pdf. Adresy do wysyłki reklamacji w odnośniku "Firma Kontakt Konto".

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, zgodnie z żądaniem klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

1.1. Administrator, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w sklepie internetowym:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • adres e-mail
  • numer telefonu

1.2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

1.3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

1.4. Sklep nie dokonuje profilowania przekazanych przez Kupujących danych osobowych.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane operatorowi płatności, podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

2.1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

2.2. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

3.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

3.2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adresy sklepów podane na wstępie Regulaminu.

3.3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

3.4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru albo odebraniu zakupionego towaru w sklepie stacjonarnym, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

4.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie potwierdzającej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem tylko do celów realizacji zamówienia i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem, oraz są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9. Polityka Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

2.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2.2. marketingowych (remarketing)

2.3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

2.4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

1.3. Konsument uprawniony jest wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

§11. Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 poz 827) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 roku.

Data opublikowania regulaminu: 15.03.2024 r.

Załączniki

Załącznik nr 1 pomocniczy wzór formularza o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Dom Towarowy OSKAR ul. Bytomska 12, 41-400 Mysłowice,
telefon 032 2234106 wew. 10 lub 032 2234006 wew. 11, e-mail sklep@bytomska12.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) : ...............................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .........................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .............................................................................

– Adres konsumenta(-ów) ...............................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*)   Niepotrzebne skreślić.